Akne Bilder

Akne

Vid någon tidpunkt i våra liv får vi alla akne


Hur akne utvecklas


Våra kroppar producerar ett hormon som kallas androgen, vilket sti mulerar våra talgkörtlar att producera en oljig substans som kallas talg. Hudbakterier (P acnes) som livnär sig på och bryter ner talg fastnar också och blandningen av hårprotein, talg och fett syror som produceras av bakterierna irriterar väggarna i hårsäcken och orsakar inflammation.


Hur fungerar Ellipsebehandling?


Ellipsebehandlingen minskar blodti llförseln ti ll talgkörtelakti viteten och bromsar produkti onen av talg. För att göra detta riktas korta, säkra skurar av intensivt pulserande ljus (kallas I²PL teknik genom Ellipse, men kallas oft ast laser) mot huden . Systemetfiltrerar ljuset för att säkerställa att våglängderna som används absorberas av hemoglobin i de fina blodkärlen som försörjer talgkörtlarna.


Hur lång tid tar en Ellipsebehandling?


Det tar ungefär 60 pulser för att behandla hela ansiktet. Inklusive samråd och förberedelser bör du räkna med 20 minuter på kliniken. Ett normalt terapiförlopp innefatt ar fyra behandlingar med tre veckors mellanrum.

Kan jag behandlas?


De bästa resultaten uppnås på infl ammatorisk acne - röd, värkande, upphöjda fi nnar. Det är vikti gt att din hud inte har en färsk solbränna


Gör det ont?


Inga anestesi krävs och många pati enter beskriver behandlingen som prakti skt taget smärtf ri, som en snärt från ett gummiband följt av en sensati on som liknar värmekänslan eft er en dag på stranden


Behöver jag vidta särskilda försiktighetsåtgärder före och efter behandling?


Ljuset som används är ett helt säkert, synligt ljus, så inga speciella försikti ghetsåtgärder är nödvändiga. Ellipse aknebehandling är en kombinati onsterapi, så på kliniken får du en tub med adapalen kräm eller gel (i de fl esta länder Diff erin®) att appliceras varje kväll på det aknedrabbade området. Adapalen verkar genom att minska infl ammati on som orsakas av akne och genom att minska (normalisera) tjockleken på huden i det behandlade området. Du kommer att få mer informati on från den läkare som ordinerar krämen . Generellt krävs ingen eft ervård, men personer med känslig hud kan man lägga en kall kompress (en kall fukti g trasa) i ansiktet direkt eft er behandlingen eller lägga på en salva som ordinerts av läkare.


Vad kan jag förvänta mig?


Du kan märka en viss rodnad i ansiktet eft er behandlingen. Om du har solskadad hud, kan en del av de pigmentf läckarna att bli mörkare och sedan försvinna helt. Eft ersom bakterierna är svåra att utrota helt, kommer din läkare troligen att rekommendera att du fortsätt er att använda adapalen kräm i några månader eft er att Ellipsebehandlingen har avslutats. Om du i framti den får ett nytt utbrott av akne, kan Ellipsebehandlingen upprepas. Även om resultaten varierar från person till person, kan du förvänta dig att fler akne lesioner rensas jämfört med en behandling enbart av adapalen ensam och en snabbare förbätt ring. Tala med din läkare om vilka resultat du kan förvänta dig.


Hur kan jag vara säker Ellipse är säker och eff ektiv?


Kliniska tester som dokumenterar Ellipse säkerhet och effekti vitet har utförts av ledande läkare förelanseringen av behandlingarna och dessa dokumentati oner har publicerades i respekterade, refererande medicinska ti dskrift er. Du är välkommen att läsa dessa vetenskapliga dokument på Ellipse webbsida www.ellipse.com.